ขอต้อนรับเข้าสู่การสอนวิทยาศาสตร์

พิเศษ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสอนวิทยาศาสตร์

Advertisements

ส่วนประกอบของเซลล์

เซลล์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่  นิวเคลียส  ไซโทพลาสซึม  และเยื่อหุ้มเซลล์  สำหรับเซลล์พืชยังมีผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์  ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ไม่พบในเซลล์สัตว์

ส่วนประกอบของเซลล์พืช

เซลล์

เซลล์  คือ  หน่วยที่เล็กที่สุดที่แสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิต   สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลล์เดียว บางชนิดมีหลายเซลล์ เซลล์บางชนิดสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  เช่น  เซลล์ไข่ไก่ แต่เซลล์ส่วนใหญ่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น  จึงต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยในการศึกษา  โดยต้องใช้และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี  เซลล์ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่  นิวเคลียส  ไซโทพลาสซึม  และเยื่อหุ้มเซลล์  สำหรับเซลล์พืชยังมีผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์  ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ไม่พบในเซลล์สัตว์

ส่วนประกอบของเซลล์

อ่านเพิ่มเติม